واکنش چین به رزمایش مشترک ژاپن و هند: برای صلح تلاش کنید


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین در واکنش به رزمایش مشترک ژاپن و هند، از دو کشور خواست برای صلح تلاش کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001276/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF