وخامت اوضاع پناهندگان روهینگیایی در سواحل اندونزی


تهران– ایرنا– بر اساس گزارش‌ها، گروهی متشکل از ۲۰۰ پناهجوی روهینگیایی که به غرب اندونزی وارد شده اند با وضعیت وخیمی به دلیل امتناع مردم از پذیرش آنان، مواجه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299423/%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C