وزیر خارجه آلمان برای اعلام سیاست اتحادیه اروپا راهی چین شد


تهران- ایرنا- آنالنا بائربوک وزیر خارجه آلمان با هدف اعلام مجدد سیاست اتحادیه اروپا در قبال چین و جلوگیری از آسیب دیدن روابط چینی‌ها با بروکسل، راهی پکن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081158/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF