وزیر دفاع چین پیشنهاد رئیس پنتاگون برای گفت و گو را رد کرد


تهران – ایرنا – وی فنگه وزیردفاع چین پس از ساقط کردن بالون چینی از سوی آمریکا، پیشنهاد گفت و گو لوید آستین رئیس پنتاگون را نپذیرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023323/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF