پکن: نگاه اروپا به توسعه حقوق بشر چین منطقی باشد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به بیانیه ای اتحادیه اروپا، گفت: پکن از اروپا می خواهد که نگاه خود را به توسعه حقوق بشر چین منطقی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318753/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF