پیشنهاد تاسیس "صندوق پول آسیایی"، میخ دیگری بر تابوت هژمونی "دلار"


تهران- ایرنا – کشورهای آسیایی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و سایر ارزهای مهم غربی، پیشنهاد تاسیس “صندوق پول آسیایی” را مطرح کرده اند تا تبادلات مالی و تجاری خود را با استفاده از ارزهای ملی خود و یا ارزهای مشترک آسیایی انجام دهند که می تواند گامی مهم در راستای دلارزدایی و شکستن هژمونی دلار در جهان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078584/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1