چراغ سبز آژانس به توکیو؛ ژاپن پساب آلوده به رادیواکتیو را به اقیانوس می ریزد


تهران- ایرنا- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از دو سال تحقیقات درباره راکتور آسیب دیده نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، در اقدامی جنجال برانگیز به توکیو اجازه داد تا میلیون تن پساب آلوده به مواد خطرناک رادیواکتیو را در آب اقیانوس رها کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160387/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87