چین: آماده همکاری با آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی هستیم


تهران- ایرنا- وانگ یی دیپلمات ارشد چین، در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا، اعلام کرد این کشور آماده تقویت ارتباط با آمریکا برای مقابله مشترک با تغییرات آب و هوایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173768/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85