چین: از بازگشت سوریه به جمع اتحادیه عرب استقبال می کنیم


تهران- ایرنا- چین ضمن استقبال از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، این اقدام را به نفع کشورهای عربی و صلح و ثبات منطقه خواند و نقش خود در بازگشت دمشق به این اتحادیه را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105664/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85