چین به مالزی تراموای هیدروژنی صادر می‌کند


تهران -ایرنا- شرکت سی آر آر سی چین در راستای ابتکار «کمربند و راه»، تراموای هیدروژنی به مالزی صادر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172968/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF