چین خواستار موضعی منصفانه و غیرسیاسی از سوی سازمان جهانی بهداشت شد


تهران- ایرنا- مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین از سازمان جهانی بهداشت خواست در مورد پیگیری منشا ویروس کرونا موضعی منصفانه و غیرسیاسی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077475/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA