چین در هفته جاری میزبان رئیس جمهوری فرانسه است


تهران- ایرنا- چین روزهای ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه جاری میزبان رئیس جمهور فرانسه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072212/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA