چین: رزمایش مشترک با روسیه بیانگر تعامل موفقیت‌آمیز نیروهای دریایی دو کشور است


تهران- ایرنا- چین در پایان رزمایش مشترک یک هفته‌ای با روسیه اعلام کرد که این تمرینات نظامی بیانگر تعامل موفقیت‌آمیز نیروهای دریایی دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982009/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C