چین: مایل به گسترش همکاری های دو جانبه با مالزی هستیم


تهران-ایرنا-« هان جِنگ» معاون رئیس جمهوری چین در دیدار با «سلطان عبدالله سلطان احمد شاه» پادشاه و « انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی برگسترش همکاری های دو جانبه پکن با کوالامپور تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286374/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85