چین: وتوی قطعنامه شورای امنیت از سوی آمریکا قابل توجیه نیست


تهران- ایرنا- ژانگ جون سفیر چین در سازمان ملل متحد، گفت: وتوی قطعنامه شورای امنیت از سوی آمریکا قابل توجیه نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85263577/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA