چین کنترل صادرات عناصر استراتژیک خاکی کمیاب را تشدید می‌کند


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی چین می‌گوید کنترل میزان صادرات عناصر استراتژیک خاکی کمیاب را تشدید خواهد کرد و همین امر می‌تواند میزان دسترسی آمریکا به مواد معدنی حیاتی مورد نیاز در تولید خودروهای الکتریکی و موشک‌ها را با مشکل روبرو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287121/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF