ژاپن و کره جنوبی برای پاسخ مشترک به تهدیدات کره شمالی توافق کردند


تهران – ایرنا – سران کره جنوبی و ژاپن به تازگی توافق کردند که به طور سه جانبه و همراه با آمریکا در زمینه چالش های منطقه ای و جهانی همکاری کنند و به تهدیدات هسته ای کره شمالی پاسخ دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293743/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF