ژاپن: چین و کره جنوبی پساب آلوده به رادیو اکتیو را رهاسازی کرده‌اند


تهران، ایرنا- ژاپن مدعی شد چین و کره جنوبی پساب آلوده به سطوح بالای تریتیوم را رهاسازی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163243/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF