کابینه کیشیدا بین جوانان محبوبیتی ندارد


تهران- ایرنا- نتایج یک نظرسنجی اخیر نشان داد که برخلاف شینزو آبه و یوشیهیده سوگا، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و کابینه او موفق به جلب آرای جوانان و محبوبیت بین آنها نشده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981248/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF