کاهش بی سابقه جمعیت چین طی ۶۰ سال گذشته


تهران- ایرنا – براساس داده های آماری امروز (سه شنبه) دولت چین، جمعیت این کشور برای نخستین بار طی ۶۰ سال گذشته کاهش یافته است و روند کاهش تولد و از طرفی کهنسال شدن جامعه به سرعت رو به افزایش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001091/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87