کاهش نرخ زاد و ولد در ژاپن به پایین ترین حد خود رسید


تهران- ایرنا- رسانه های ژاپنی با استناد به داده های دولتی گزارش دادند که نرخ زاد و ولد و جمعیت کودکان در ژاپن برای ۴۲ سال متوالی در حال کاهش بوده و در حال حاضر به پایین ترین حد خود رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101901/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF