کرملین: فشار آمریکا بر روسیه و چین «بیهوده» است


تهران- ایرنا- سخنگوی کاخ کرملین گفت: روسیه و چین قویا بر مواضع خود استوار هستند و فشار آمریکا بر این دو کشور بیهوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85300907/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA