کره‌جنوبی در پی تقویت بودجه دفاعی و رفاهی سال ۲۰۲۴


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد کره‌جنوبی اعلام کرد که این کشور در سیاست بودجه‌ سال آینده بر حصول اطمینان از امنیت ملی با افزایش بودجه دفاعی، ایمنی عمومی و همچنین ایجاد شغل برای جوانان به منظور تقویت اقتصاد تمرکز خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067957/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4