کره جنوبی و بحران کاهش جمعیت؛ رشد منفی در هفت سال متوالی


تهران- ایرنا- آمار تولد نوزادان در کره جنوبی برای هشتاد و سومین ماه متوالی کاهش یافت و به عبارت دیگر، هفت سال متوالی است که نمودار رشد جمعیت این کشور ثروتمند آسیایی روی منحنی نزولی سیر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982368/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C