کره جنوبی و مشکلی به نام فرزندآوری


تهران-ایرنا- برغم اینکه کره جنوبی ۲۰۰میلیارد دلار برای افزایش جمعیت در ۱۶ سال اخیر هزینه کرده اما نتوانسته به اهداف خود دست یابد، زیرا کارشناسان معتقدند، این کشور بیش از حد بر درآمدزایی خانواده برای تضمین آینده کودکان تمرکز کرده و از حمایت مستمر والدین در طول زندگی فرزندان غافل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961390/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C