کره شمالی علیه افراد و نهادهای تحریم‌کننده اقدامات تلافی‌جویانه اتخاد می‌کند


تهران- ایرنا- کره شمالی تهدید کرد، علیه افراد و نهادهایی که این کشور را تحریم می‌کنند، دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85309837/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87