کمیسیون حقوق بشر بر حمایت سیاسی از زنان افغانستان تاکید کرد


تهران- ایرنا- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که حمایت سیاسی از زنان این کشور برای احیای آزادی‌های اساسی و بنیادی بانوان، ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036865/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF