گلوبال‌تایمز: حمایت آمریکا به تحرکات فیلیپین دامن می‌زند


تهران- ایرنا- روزنامه گلوبال‌تایمز در خصوص تنش‌های اخیر چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین نوشت که حمایت آمریکا به تحرکات مانیل در این منطقه دامن می‌زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318731/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF